Algemene voorwaarden

BootToGo

Algemene Voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen

ARTIKEL 1 – DEFENITIES

In deze vooorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De verhuurder: Boottogo die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt.
 2. De huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling goederen van derden in gebruik heeft.
 3. De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in de goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

ARTIKEL 3 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De huurder is verplicht om voor de overdracht van het vaartuig de kosten voor  het ingebruik nemen te voldoen.
 2. De huurder is verplicht de inventaris te controleren en missende of niet werkende onderdelen te melden aan de verhuurder alvorens de afvaart.
 3. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed schipper. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 5. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade- en liggelden en extra kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de huurder.
 6. De huurder moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de verhuurder melden. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig.
 7. Het niet nakomen van artikel 3.6 kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
 8. De huurder is verplicht zich aan de aanwijzingen van de verhuurder te houden, zowel de mondelinge als de schriftelijke die zich in de boordmap bevinden.
 9. De huurder verklaard hiermee dat hij/zij voldoende kennis en kunde heeft om het gehuurde te kunnen bedienen en voldoende de vaarregels te kennen om een veilige en verantwoorde vaart te garanderen.

ARTIKEL 4 – DE AANSPRAKELIJKHEID

De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem o door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, of niet de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens gevolgschade verstaan.

Hierbij willen wij nadrukkelijk het varen in ondiep vaarwater vermelden. De huurder dient de kaart goed te bestuderen en niet in water ondieper dan 1 mtr. te varen, alle schades die voortvloeien uit varen in ondiep water zijn voor rekening van de huurden ook als die de borgsom overstijgen.

ARTKEL 5 – VERZUIM EN WANPRESTATIE

 1. Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan direct alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 2. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom.
 3. Als de vaartuig niet in dezelfde staat wordt overgedragen door de huurder als hij ontvangen heeft is de verhuurder gerechtigd om kosten voor het herstellen in rekening te brengen.
 4. Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten overeenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%van het door de ene partij aan de ander partij verschuldigde bedrag met een minimum 

€ 115,00.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een percentuele schadeloosstelling van het totale bedrag van de huurovereenkomst  verschuldigd.

In geval van annulering van de huurovereenkomst langer dan 4 weken van tevoren: 0%

In geval van annulering van de huurovereenkomst korter dan 4 weken maar langer dan 2 weken van tevoren: 25%

In geval van annulering van de huurovereenkomst korter dan 2 weken maar langer dan 1 week van tevoren: 50%

In geval van annulering van de huurovereenkomst korter dan een week van tevoren: 100%

ARTIKEL 7 – BETALINGEN

Bij boeken dient 50% van de huursom voldaan te worden.

Bij boekingen tot 250 euro;

Dient de resterende 50% voor vertrek voldaan te worden

Bij boekingen van 250 euro of hoger;

Dient de resterende 50% 14 dagen voor vertrek voldaan te zijn.

Bij niet tijdige betaling kan de verhuurder de huur annuleren met behoud van de aanbetaling.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst moeten volledig duidelijk omschreven tekstueel worden ingediend bij de verhuurder binnen twee weken nadat de huurder het gebrek heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de huurder zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 9 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van de algemeen voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Versie 28 dec. 2021

Boottogo is een handelsnaam van Nautix Flevoland BV.